Komunikat archiwalny

Zmiany w sprzedaży alkoholu - składanie uwag jeszcze tylko dziś

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, Urząd Miasta Krakowa informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną. Opinie i wnioski w tej sprawie można składać do 15 marca.

Zmiany w sprzedaży alkoholu - składanie uwag jeszcze tylko dziś
Fot. fot. Lotus Head / freeimages.com

10 stycznia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie 9 marca. W związku z tym Rada Miasta Krakowa musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miasta Krakowa będzie mogła wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00. To nowe uprawnienie jest realizacją wieloletnich postulatów Krakowa i innych dużych miast, związanych z interwencjami mieszkańców, dotyczącymi zakłócania porządku i ciszy nocnej przez klientów całodobowych sklepów monopolowych.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków lub wysłać pocztą na powyższy adres oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sa.umk@um.krakow.pl, w terminie do 15 marca.

Harmonogram prac przewiduje zbieranie wniosków, propozycji i uwag, w tym od rad dzielnic, do 15 marca. Następnie, do 30 marca zostaną opracowane projekty uchwał w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

Do 30 kwietnia potrwa zbieranie opinii i uwag, w tym obligatoryjnie z rad dzielnic, w sprawie projektów uchwał regulujących sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta Krakowa planowane jest w maju.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018 wymaga zmian w zakresie planów
ograniczania godzin sprzedaży alkoholi, wobec nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydział Spraw Administracyjnych do końca lutego wystąpi do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z propozycjami zmiany zapisów Gminnego Programu.

Wydział Spraw Administracyjnych wystąpi także do rad dzielnic o wydanie opinii co do liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na ich terenie. 

Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają: ustalenie limitu zezwoleń odrębnie dla każdej kategorii i rodzaju zezwoleń, bez wprowadzenia odrębnego limitu dla dzielnic. Zostaje wprowadzony obowiązek określenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5 % oraz piwa – zarówno w przypadku placówek handlowych, jak i w przypadku lokali gastronomicznych. Warto zaznaczyć, że liczba zezwoleń na sprzedaż piwa nie była dotychczas limitowana. Następnie, Rada Miasta Krakowa zostaje zobowiązana do określenia liczby zezwoleń – odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych, tj. odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu pow. 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18 % - oddzielnie dla sprzedaży w placówkach handlowych i oddzielnie dla sprzedaży w lokalach gastronomicznych. Do tej pory limit dotyczył liczby punktów sprzedaży a nie liczby zezwoleń.

Wprowadzenie odrębnych limitów dla każdej z dzielnic Krakowa spowoduje, że w mieście funkcjonować będzie aż 108 wartości liczbowych w zakresie limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wybór rozwiązań, które zostaną przedłożone prezydentowi, a następnie Radzie Miasta Krakowa zależny jest od przebiegu konsultacji oraz wyników ich analiz.

Na terenie Krakowa funkcjonuje około 310 sklepów prowadzących całodobową sprzedaż napojów alkoholowych, w tym około 100 stacji paliw.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia w 2017 r. wyniosły 22 464 163,68 gr (w 2016 r. było to 20 746 505 zł). Środki te w całości są przeznaczane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Aktualnie limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 1225 punktów (lokale gastronomiczne), a limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 1275 (placówki handlowe). Limit ten jest wyczerpany. Orientacyjny czas oczekiwania na uzyskanie limitowanych zezwoleń w przypadku lokali gastronomicznych wynosi jeden miesiąc, a w przypadku placówek handlowych ok. trzech-czterech miesięcy.

Na chwilę obecną na uzyskanie zezwolenia oczekuje 36 wniosków o wydanie limitowanych zezwoleń na gastronomiczną sprzedaż alkoholu oraz 139 wniosków o wydanie limitowanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu.

Wyczerpanie limitu powoduje wstrzymanie wydawania nowych zezwoleń, ale przede wszystkim brak jest podstaw do wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców już prowadzących sprzedaż alkoholu, często od wielu lat, na których działalność nie wpływały żadne skargi lub interwencje.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Krakowa wynosi 1361 (stan na 14 lutego). Z kolei liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta wynosi 1302 (stan na 14 lutego).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bip.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także