Komunikat archiwalny

Nowe studium zagospodarowania przestrzennego - złóż wniosek

Do 31 sierpnia można składać wnioski do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".

Nowe studium zagospodarowania przestrzennego - złóż wniosek
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Studium to podstawowy dokument planistyczny miasta. Ostatnia zmiana studium została uchwalona w 2014 roku. Zdaniem władz miasta nowy dokument powinien w szerszym zakresie uwzględniać metropolitalny kontekst i wyznaczać nowe kierunki rozwoju. Celem studium ma być przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców.

24 stycznia, podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".

Wnioski w tej sprawie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także