Komunikat archiwalny

„Mistrzejowice – południe”: weź udział w dyskusji

Jak w przyszłości może wyglądać i jakie funkcje pełnić prawie 120 ha terenu, który obejmie przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – południe”? Będzie się można o tym przekonać podczas spotkania, które odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek dyskusji w sali Dietla o godz. 16.00.

„Mistrzejowice – południe”: weź udział w dyskusji
Fot. bip.krakow.pl

Wyłożenie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwa do 10 maja. Można go oglądać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto jest on także dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 9.00 – 11.00
  • środy: 13.30 – 16.00.

Każdy, kto będzie chciał złożyć uwagę do przygotowanego projektu może to zrobić do 24 maja 2019 r. Pismo musi być własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także