Komunikat archiwalny

Czyżyny: ponowne wyłożenie projektu planu

Do 23 grudnia trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”.

Czyżyny: ponowne wyłożenie projektu planu
Fot. bip.krakow.pl

Prace przy planie ruszyły w grudniu 2016 r. i obejmują ponad 130 ha. Zakres opracowania dotyczy obszaru z wyłączeniem terenów objętych sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. ,

Plan umożliwi powstrzymanie dalszych niekorzystnych zjawisk przestrzennych, jakie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych, a także stworzy warunki do uporządkowania obszaru. Celem planu jest również wzmocnienie ochrony cennych kulturowo obiektów i obszarów związanych z dawnym lotniskiem, a także wsparcie procesu rehabilitacji zabudowy wielkopłytowej.

Projekt planu w zakresie objętym wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do 23 grudnia (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8.00 – 10.00
  • wtorki: 13.30 – 15.30.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2020 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także