Komunikat archiwalny

Środowiskowe domy samopomocy zapraszają

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w zajęciach prowadzonych w środowiskowych domach samopomocy. 13 krakowskich środowiskowych domów samopomocy dysponuje 396 miejscami.

Środowiskowe domy samopomocy zapraszają
Fot. Magiczny Kraków

Środowiskowe domy samopomocy to ośrodki wsparcia pobytu dziennego, przeznaczone dla osób chorujących psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz dotkniętych chorobą Alzheimera. Placówki te mają na celu utrzymanie chorującej osoby w jej naturalnym środowisku (rodzinnym, sąsiedzkim) i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, czyli umieszczaniu w placówce całodobowej opieki.

Środowiskowe Domy Samopomocy działają 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Rodzaj i zakres usług świadczonych w domu jest ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika, odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i obejmuje w szczególności:

- trening funkcjonowania w życiu codziennym,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

- poradnictwo psychologiczne,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

- pomoc w dostępnie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

- niezbędną opiekę,

- terapię ruchową.

Aby móc uczestniczyć w zajęciach w środowiskowym domu samopomocy, należy zgłosić się do pracownika socjalnego Filii MOPS odpowiedniej dla miejsca zamieszkania i przedłożyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. W przypadku, gdy osoba zainteresowana posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, również należy je załączyć. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej.

Dodatkowe informacje na temat możliwości skorzystania z pomocy środowiskowych domów samopomocy można uzyskać bezpośrednio w środowiskowych domach samopomocy (adresy ośrodków i numery telefonów zamieszczone są na stronie internetowej MOPS) lub w Dziale ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia MOPS – tel. 12-616-53-11.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także