Komunikat archiwalny

Nowa wizja Przylasku

Trzy warianty rozwoju zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki, w tym rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Koncepcje rozwoju tego obszaru przedstawił, na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, wiceprezydent Tadeusz Trzmiel.

Nowa wizja Przylasku
Fot. krakow.pl

Radni mieli okazję zapoznać się jedynie ze wstępną koncepcją zagospodarowania tego terenu. Do 31 sierpnia Miasto musi zgłosić wstępny projekt, by móc ubiegać się o finansowanie z funduszy zewnętrznych. Konsultacje społeczne odbyły się na początku sierpnia, zarówno w Nowej Hucie, jak i w formie interaktywnej na portalu interankiety.pl.

Granica obszaru objętego planem rozwoju odpowiada granicom przyjętym w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”. Powierzchnia całego obszaru to 344,6 ha. Zaś powierzchnia 14 zbiorników wodnych - 86 ha.

Koncepcja rozwoju Przylasku Rusieckiego zawiera trzy możliwe warianty rozwoju tego miejsca. Wariant nr 1 – nieinwestycyjny, zakłada utrzymanie obecnego stanu zagospodarowania obszaru. Wariant nr 2 – rzeczny park miejski, zakłada zorganizowanie miejskiej przestrzeni zielonej, pełniącej funkcje wypoczynkowe bez zaplecza rekreacyjnego. Natomiast rekomendowany jest wariant nr 3 - zrównoważonego rozwoju. Opcja ta zakłada stworzenie atrakcyjnego obszaru wypoczynku i rekreacji z poszanowaniem cennych zasobów przyrodniczych i ekologicznych. Radni z zadowoleniem przyjęli koncepcję rozwoju tego terenu. Jedynie mieli zastrzeżenia co do szybkiego trybu procedowania.

– Nie mamy szans zapoznać się z tym dokumentem w pełni, gdyż został nam przesłany zbyt późno. Mamy tylko kilka dni na złożenie aplikacji, aby projekt był finansowany z funduszy zewnętrznych. O ile bardzo kibicuję projektowi „Nowa Huta Przyszłości”, o tyle ten szybki tryb jest nieodpowiedni – powiedział Tomasz Urynowicz. Dokument powstał jednak dopiero miesiąc temu. - W lipcu dowiedzieliśmy się, że w ramach jednego z programów możemy się starać o dofinansowanie. Jednak, aby tak się stało, do końca sierpnia musimy złożyć niezbędne dokumenty – wyjaśnia Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta ds. inwestycji. Miasto na realizację projektu chce pozyskać 16 milionów unijnej dotacji.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także