Komunikat archiwalny

Więcej miejsc w żłobkach z dofinansowaniem

6347 miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów było w Krakowie w 2016 roku. To ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do roku 2011, kiedy łączna liczba instytucjonalnych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech wynosiła 2030. W latach 2011-2016 wzrosły również znacząco (blisko o 100 proc.) nakłady Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi (z 24 183 799,00 zł w 2011 r. do 44 445 119,00 zł w 2016 r.).

Więcej miejsc w żłobkach z dofinansowaniem
Fot. Wiesław Majka

Od roku 2011 systematycznie rośnie w Krakowie liczba placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat trzech, tym samym wzrasta również liczba miejsc opieki. Według stanu na 31 marca, w mieście działało 166 żłobków i klubów dziecięcych (zapewniających łącznie 6 192 miejsca) i 31 dziennych opiekunów (zapewniających 155 miejsc). W porównaniu do 2011 roku, liczba żłobków i klubów dziecięcych wzrosła z 30 do 166. W tym samym czasie liczba miejsc w tych placówkach zwiększyła się z 2 030 do 6 192.

W latach 2011-2017 zwiększono liczbę miejsc w żłobkach samorządowych i żłobkach prowadzonych na zlecenie miasta z 1 900 do 2 586 (wzrost o 686 miejsc). Dzięki środkom z Gminy opłaty rodziców ponoszone za opiekę i wyżywienie w obu typach placówek są takie same (199 zł za opiekę i do 150 zł za wyżywienie).

W wyniku udzielania przez Gminę Miejską Kraków podmiotom prowadzącym żłobki, kluby dziecięce i zatrudniającym dziennych opiekunów dotacji do opieki nad dziećmi corocznie zwiększa się liczba żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Od roku 2012 Gmina Miejska Kraków jako jedyna gmina metropolitalna w Polsce nieprzerwanie udziela dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. W roku 2012 dotowano 230 miejsc, w roku 2017 dotacją objętych jest już 3 542 miejsca. Udzielanie dotacji w znaczący sposób obniża opłaty ponoszone przez rodziców za objecie opieką dziecka w placówce (średnio o ok. 357 zł miesięcznie).

W latach 2011-2017 liczba niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych wzrosła z 8 (zapewniających 130 miejsc) do 140 (3 606 miejsc). W ślad za wzrostem instytucjonalnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, rośnie również liczba zatrudnianych w placówkach opiekunów dziecięcych (z ok. 229 etatów w roku 2011 do 681 w roku 2016).

Biorąc pod uwagę wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi (o ok. 1 000 rocznie) uznać należy, że wciąż jeszcze istnieje zapotrzebowanie na nowe miejsca w tych placówkach. Znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na popyt na tego typu miejsca, jest cena świadczenia usług opiekuńczych. Dlatego pomimo, że wciąż powstają nowe żłobki, w części niepublicznych placówek są wolne miejsca. W przypadku żłobków samorządowych, gdzie opłaty ponoszone przez rodzica są stosunkowo niewielkie (ok. 350 zł miesięcznie), rodzice oczekują ok. jednego roku na przyjęcie dziecka do placówki. Obecnie około 1500 dzieci jest na liście oczekujących na przyjęcie do samorządowych żłobków.

Na wysoki wskaźnik udziału liczby miejsc opieki w stosunku do populacji dzieci do lat trzech występującej na terenie Krakowa wskazują przeprowadzone w roku 2016 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego badania dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz stopniowego upowszechniania wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim. Według badań, odsetek dzieci do lat trzech (wg GUS w Krakowie 34 291 dzieci) objętych opieką instytucjonalną w Krakowie (6192 miejsca) wynosił 18,7 proc. (przy średniej dla województwa Małopolskiego wynoszącej 5,2 proc. i średniej Unii Europejskiej na poziomie 14 proc.). W kolejnych latach planowane jest utrzymanie wysokości dotacji na poziomie z lat poprzednich: 1,70 zł za godzinę opieki (ok. 357 zł do miejsca miesięcznie). W związku z wzrostem liczby miejsc opieki przewiduje się, że w roku 2018 dotowanych będzie ok. 4 300 miejsc, a w roku 2019 ok. 5 000 miejsc.

Do 31 grudnia 2017 r. zostanie oddany do użytku żłobek dla 100 dzieci przy ul. Lipskiej. Gmina na ten cel uzyskała dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1,2 mln zł w ramach resortowego Programu Maluch. Wkład własny z budżetu Miasta wynosi 3 395 000 zł (całość 4 595 000 zł). W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Biuro ds. Ochrony Zdrowia z Biurem Funduszy Europejskich z udziałem 6 żłobków samorządowych przygotowało projekt „Daj szansę – żłobek przyjazny dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością”. Wysokość dotacji, o jaką na realizację ubiega się Gmina, wynosi 6 559 029 zł, przy wkładzie własnym z budżetu Miasta w wysokości 1 157 475 zł (całość 7 716 504 zł). Miasto pozyskuje również lokale na żłobki w ramach budowy mieszkań komunalnych w Dzielnicy VIII: na os. Ruczaj w pierwszej połowie 2019 r. powstanie żłobek przeznaczony dla 60 dzieci oraz przy ul. Kolista/Lubostroń dla 20 dzieci.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także