Komunikat archiwalny

Niska emisja na celowniku

Poprawa jakości powietrza to dla Krakowa jedno z najważniejszych wyzwań. Podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza radni wysłuchali wykładu na temat niskiej emisji oraz poznali najświeższe statystki dotyczące wymiany pieców oraz kontroli palenisk w naszym mieście.

Niska emisja na celowniku
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Temat niskiej emisji prezentował prof. Marek Dziarmagowski z AGH. Zaczął od wyjaśnienia czym jest niska emisja. Jest to emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł znajdujących się na wysokości do 40 m. Rozróżnia się emisję przemysłową, komunikacyjną i z gospodarstw domowych. Do produktów spalania zalicza się gazy:CO2, CO, SO2, NOx, węglowodory aromatyczne (benzen, benzo(a)piren) oraz dioksyny, metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10 i PM2,5.

W miesiącach zimowych w Polsce południowej występuje 20-40 razy wyższy poziom dioksan w powietrzu niż w innych krajach UE (szacunkowo z powodu braku pomiarów). Rozróżnia się ponad 200 rodzajów dioksyn, z których kilkanaście może się kumulować w organizmach ludzkich.

Smogiem nazywamy pyły PM10 i PM2,5. Ich głównymi źródłami są piece, w których spalane są floty i muły węglowe oraz śmieci. Kolejnym źródłem pyłów są samochody z silnikiem Diesla, z których właściciele usunęli filtry cząstek stałych.

Profesor powołał się na ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia, który wskazuje że spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych pyłem PM2,5 miast europejskich 33 znajdują się w Polsce, 9 w Bułgarii, 6 Czechach i 3 we Włoszech. Na 1 i 2 miejscu były Żywiec i Pszczyna, Kraków znajdował się na 11 miejscu.

Rozwiązaniem problemu niskiej emisji mogą być tzw. pompy ciepła instalowane zamiast przestarzałych pieców węglowych. W Szwecji 50% istniejących domów posiada pompy ciepła. W Polsce 70% istniejących domów (3,5 mln) stosuje ogrzewanie węglowe. Oprócz tego, aby poprawić jakość powietrza należy zmienić zasady dopuszczania samochodów do ruchu, szczególnie z silnikiem Diesla oraz opracować zasady wykorzystania energii odnawialnej w sektorze komunalno-bytowym w Polsce.

Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska przekazała radnym informacje na temat postępów przy likwidacji pieców w Krakowie. Nadal pozostało ok. 9 tys. pieców do likwidacji, z czego na rozliczenie oczekuje 5 tys. wniosków.

Zmiany sposobu ogrzewania i likwidacja palenisk to nie jedyny problem. Ważną kwestią jest także edukacja i informacja odnośnie możliwych i dopuszczalnych paliw, a także kontrola palenisk. Radosław Gądek, Zastępca Komenda Straży Miejskiej, poinformował radnych, że skontrolowano ponad 70% posesji korzystających z palenisk. Ujawniono 200 wykroczeń dotyczących w większości braku odpowiedniego certyfikatu jakości węgla. W 116 przypadkach Straż Miejska zwróciła się do MOPS-u o udzielenie wsparcia przy wymianie ogrzewania lub uzyskania dopłat na ogrzewanie. Dotyczyło to głównie osób starszych i w trudnej sytuacji finansowej, które same miałyby z tym problemy.

Podczas kontroli ustalono także, że 1030 osób nie planuje w ogóle zmiany systemu ogrzewania.

Radni przyjęli także plan pracy na 2018 rok.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także