Komunikat archiwalny

Kraków kształci fachowców – poznaj szkoły zawodowe i dokonaj wyboru!

Czy wiesz, że w krakowskich szkołach samorządowych prowadzących kształcenie zawodowe można się nauczyć aż 80 zawodów? Do najbardziej popularnych kierunków należą m.in. te związane z geodezją, energetyką odnawialną i logistyką. Młodzież coraz częściej wybiera kształcenie zawodowe, bo postrzega je jako atrakcyjną alternatywę dla nauki w liceum ogólnokształcącym. W tym roku szkolnym w szkołach zawodowych dla młodzieży kształci się 11 831 osób, czyli 46,65% ogółu uczniów samorządowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży w Krakowie.

Kraków kształci fachowców – poznaj szkoły zawodowe i dokonaj wyboru!
Fot. Wiesław Majka

Szkoła zawodowa ma ten atut, że nie tylko nie zamyka możliwości kontynuowania kształcenia, ale daje szansę zdobycia kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia na rynku pracy, na którym w wielu branżach brakuje fachowców.

Miasto Kraków prowadzi w roku szkolnym 2017/2018 ogólnodostępne:

 • 23 czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
 • 21 trzyletnich branżowych szkół I stopnia, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II,
 • 3 szkoły policealne dla młodzieży i 8 szkół policealnych dla dorosłych, których ukończenie pozwala na uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

W Krakowie działają także szkoły zawodowe specjalne – 2 technika, 5 branżowych szkół I stopnia i 3 szkoły policealne.

Samorządowe szkoły zawodowe wszystkich typów funkcjonują w 24 zespołach szkół oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Miasto Kraków prowadzi również Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym część uczniów szkół zawodowych odbywa praktyczne przygotowanie do wykonywania określonego zawodu.

Jakie zawody cieszą się największym wzięciem? W każdym z ośmiu obszarów kształcenia zawodowego można wyróżnić od jednego do kilku najczęściej wybieranych kierunków.

zawody

Z 11 831 uczniów ogólnodostępnych szkół zawodowych dla młodzieży:

 • uczniów kształci się w zawodach należących do administracyjno-usługowego obszaru kształcenia zawodowego
 • uczniów kształci się w zawodach należących do budowlanego obszaru kształcenia zawodowego
 • 4012 uczniów kształci się w zawodach należących do elektryczno-elektronicznego obszaru kształcenia zawodowego
 • uczniów kształci się w zawodach należących do mechanicznego i górniczo-hutniczego obszaru kształcenia zawodowego
 • 248 uczniów kształci się w zawodach należących do rolniczo-leśnego z ochroną środowiska obszaru kształcenia zawodowego
 • uczniów kształci się w zawodach należących do turystyczno-gastronomicznego obszaru kształcenia zawodowego

Uczniowie krakowskich szkół zawodowych mają też możliwość uzyskiwania dodatkowych  umiejętności specjalistycznych oraz uprawnień przydatnych w późniejszej pracy zawodowej w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w których uczestniczy Gmina Miejska Kraków. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 krakowskie samorządowe szkoły zawodowe realizują projekt Centrum Kompetencji Zawodowych, którego celem jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy poprzez umożliwienie nabycia dodatkowych kompetencji w formie kursów i szkoleń oraz udział w stażach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Projekt zakłada ponadto podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych. Liderami Centrów Kompetencji Zawodowych w poszczególnych obszarach kształcenia zawodowego są w Krakowie:

 • obszar administracyjno-usługowy – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 i Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych,
 • obszar budowlany – Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej,
 • obszar elektryczno-elektroniczny – Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 i Zespół Szkół Energetycznych,
 • obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy – Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespół Szkół Mechanicznych nr 1,
 • obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
 • obszar turystyczno-gastronomiczny – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 i Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowany jest również innowacyjny projekt pod nazwą „Małopolska Chmura Edukacyjna”, w którym przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom m.in. krakowskich samorządowych szkół zawodowych przekazywana jest wiedza oraz przybliżane są osiągnięcia naukowe uczelni wyższych w Małopolsce. Przedsięwzięcie to realizowane jest jako partnerstwo Województwa Małopolskiego, małopolskich uczelni wyższych, organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Fundacji Centrum Kopernika.

Udział uczniów krakowskich szkół w praktykach i stażach zawodowych, krajowych i zagranicznych, jest niejednokrotnie nie tylko atrakcyjną formą realizacji obowiązkowego, praktycznego przygotowania do wykonywania określonego zawodu (np. staże uczniów kierunku hotelarskiego na Malcie lub Cyprze, lub praktyki uczniów szkół gastronomicznych i mechanicznych w Austrii, Niemczech, Francji), ale również początkiem dobrze rozwijającej się kariery zawodowej. Absolwentami krakowskich  szkół zawodowych są m.in. znakomity kucharz i restaurator Robert Sowa, aktorka Joanna Kulig, Piotr Nowak, właściciel firmy nazwa.pl, znanej w branży IT.

Uczniowie kończący 18 lat mają także możliwość  uzupełnienia wiedzy i uzyskania nowych kwalifikacji oczekiwanych od absolwentów przez pracodawców poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia  – kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i niektóre ze szkół zawodowych.

Szkoła zawodowa jest nie tylko miejscem nauki i przygotowania do przyszłej pracy, ale także służy rozwijaniu pasji i zainteresowań. Umożliwia to bardzo różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych np. sportowych, turystycznych, artystycznych, poszerzających wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także rozliczne koła naukowe.

Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe zajmują często czołowe miejsca w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych oraz konkursach branżowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Niektóre z krakowskich samorządowych szkół zawodowych, jak Technikum Łączności i Technikum Chemiczne, corocznie wymieniane są wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w rankingu miesięcznika „Perspektywy”.

Kształcenie zawodowe w krakowskich szkołach samorządowych odbywa się w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, mniejszymi i większymi, co pozwala na przygotowanie absolwentów do stale zmieniających się wymagań stawianych przez przyszłych pracodawców. Realizując kierunki polityki państwa w zakresie edukacji, zakładające m.in., że podstawą funkcjonowania szkół zawodowych ma być bliska współpraca z pracodawcami i większy udział tych ostatnich w kształceniu zawodowym, władze Krakowa wsparły inicjatywę Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zmierzającą do utworzenia przy ul. Rzeźniczej 4 Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Aktualnie Rada Miasta Krakowa proceduje projekt uchwały, która ma umożliwić realizacje ww. pomysłu.

Poznaj absolwentów, którzy odnieśli słodki sukces, a teraz inspirują innych i wspierają młodzież:

Konrad Korszla – jeden z najwybitniejszych cukierników polskich; współautor albumu „Wykwintne desery polskie”. Na co dzień pracuje jako zastępca szefa kuchni i szef cukierni restauracji Trzy Rybki w Hotelu Starym w Krakowie. Jest zdobywcą wielu nagród na prestiżowych konkursach cukierniczych. Juror konkursów zawodowych o zasięgu regionalnym i krajowym.

Jerzy Łukasik – jeden z najwybitniejszych cukierników polskich; współautor albumu „Wykwintne desery polskie”. Wieloletni szef cukierni Wierzynek. Obecnie pracuje w Cukierni Nakielny. Przygotowuje uczniów do konkursów i turniejów zawodowych.

Mariusz Cebularz – szef najbardziej znanej w Krakowie firmy cukierniczo-piekarskiej BUCZEK. Piekarnia jest przedsiębiorstwem patronackim dla szkoły.

Paweł Godyń – szef kuchni Cafe Mercedes Sobiesława Zasady. Przygotowuje uczniów do konkursów zawodowych.

Jerzy Calik – obecnie szef kuchni w Wielopole Hotel***. Poprzednie stanowisko: kucharz w FORUM Przestrzenie. Uczestniczy w szkoleniach i pokazach zawodowych.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także