Komunikat archiwalny

Stanowisko UMK ws. raportu przygotowanego przez Najwyższa Izbę Kontroli

  1. Działania Miasta były transparentne, dobrze udokumentowane pod względem finansowym i podejmowane  zgodnie z przepisami prawa.Projekt ZIO miał charakter bezprecedensowy, obejmował swoim zasięgiem cały kraj a realizowany był wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, jaką m.in. jest Gmina Miejska Kraków. Co więcej byłto pierwszy w Europie tego rodzaju projekt realizowany w ramach pełnej jawności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Projekt był objęty kontrolą podmiotu dotującego jego realizację, tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki.W sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej przez MSiT w pełni potwierdzono prawidłowość rozliczenia dotacji, nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków, zarówno w grupie kosztów ponoszonych wspólnie jak i tylko przez Gminę Miejską Kraków, nie zakwestionowano żadnego wydatku, uznając, że wszystkie zostały rozliczone w terminie i bez zastrzeżeń.
  2. Wątpliwości dotyczące umowy z firmą EKS były już wielokrotnie wyjaśniane. W umowie zawarto mechanizmy zabezpieczające interes Gminy Kraków.
  3. Najwięcej uwag NIK dotyczy działań w roku 2013 odrębnej od Gminy osoby prawnej jakim jest Stowarzyszenie Komitet Konkursowy Kraków 2022.
  4. „NIK zauważył, że środki publiczne zostały wykorzystane nieefektywnie, odstąpiono bowiem od starań o organizację Igrzysk”. Odstąpienie od dalszego starania się o organizację ZIO 2022 nastąpiło w wyniku referendum, w którym mieszkańcy stwierdzili, że nie popierają idei zorganizowania i przeprowadzenia przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Zarządzenie referendum było wyrazem poważnego traktowania głosów opinii publicznej i podporządkowania się władz miasta oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie.
  5. W raporcie NIK pojawia się zarzut nieefektywności, który w żaden sposób nie koresponduje z kryteriami kontroli państwowej NIK, do których należą, zgodnie z Konstytucją RP i ustawą o NIK zasady: celowości, rzetelności, legalności i gospodarności. Stąd należy wysnuć wniosek, że jeśli za nieefektywne należy uznać nie osiągnięciu celu, czyli organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich,  to trzeba przypomnieć, że nastąpiło to w wyniku uznania woli mieszkańców Miasta wyrażonej w referendum lokalnym.

 

Maciej Grzyb

Dyrektor Biura Prasowego

 

 

 

Pokaż metkę
Autor: MACIEJ GRZYB
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA