Komunikat archiwalny

Dla krakowskiego powietrza

Udoskonalony Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta oraz darmowa komunikacja miejska w czasie smogu - tymi projektami uchwał zajęła się Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza.

Dla krakowskiego powietrza
Fot. Magiczny Kraków

W ramach realizowanego przez gminę Programu Ograniczenia Niskiej Emisji można uzyskać dotację do zadań z zakresu ochrony środowiska. Urzędnicy dodatkowo udoskonalili w tym roku program tak, by stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla mieszkańców. Regulacja wprowadza m.in. nowy korzystny przelicznik dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą, według którego dotacja przyznawana będzie do:

1. Zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł każdy kW zainstalowanej mocy, określonej według normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia ciepłego”
2. Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8000 zł
3. Zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej.
4. 3000 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia) oraz mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej
5. 1000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego, przy czym maksymalna powierzchnia apertury, na którą można otrzymać dotację nie może przekroczyć 5m2.

Wszystkie wprowadzone udogodnienia zwiększą wysokość przekazywanych środków szczególnie w przypadku mieszkań o małej powierzchni. Dodatkowo urzędnicy wprowadzili zmiany związane z pierwszeństwem w rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej. Uprawnieni do rozpatrzenia w pierwszej kolejności są: najemcy lokali komunalnych, objęci programem pomocy lokatorom, gdzie wyznaczono termin remontu krótszy niż  6 miesięcy. Ponadto wnioskodawcy posiadający znaczny stopień niepełnosprawności lub sprawujący opiekę nad wspólnie zamieszkującymi osobami posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności. A także wnioskodawcy posiadający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub sprawujący opiekę nad wspólnie zamieszkującymi osobami posiadającymi całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Zamiana ta umożliwi szybkie przekazanie dotacji w nagłych i wymagających tego sytuacjach. Dodatkowo wprowadzono zapis o obowiązku całkowitej likwidacji pieców poprzez wyburzenie, z wyjątkiem pieców podlegających szczególnej ochronie Konserwatora Zabytków oraz pieców, w których będą montowane elektryczne wkłady grzewcze. Ma to zapobiec sytuacjom powracania przez beneficjentów do ogrzewania paliwami stałymi. Nowe regulacje mają także minusy, szczególnie ucierpią na tym przedsiębiorcy, którym zmniejszono o 50% wysokość dotacji. Mają oni jednak możliwość pozyskania dofinansowania do zadań objętych tym programem z innych źródeł np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ponadto pozytywną opinie Komisji dostał projekt uchwały dotyczący ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. W przypadku pomiaru przekroczenia poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 powyżej 150 mikrogramów/m3  (wynik uśredniony pomiarów z danej doby, według stanu z godziny 16, realizowanych na wszystkich stacjach pomiarowych). Podczas sesji Rada Miasta Krakowa przyjęła obydwie omawiane uchwały.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także