Komunikat archiwalny

Stypendia dla młodych twórców

Do 31 stycznia 2016 roku można zgłaszać kandydatury młodych artystów do Stypendium Twórczego Miasta Krakowa na 2016 rok. Więcej informacji na stronie http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=119.

Stypendia dla młodych twórców
Fot. Juliusz Sokolowski

Rusza nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa na 2016 rok. Wsparcie przyznawane jest artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, 35. roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub 30. roku życia (w pozostałych dziedzinach). Stypendium ma być przeznaczone na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

Wnioski o przyznanie Stypendium można składać w następujących kategoriach:

 • muzyki;
 • sztuk scenicznych (w tym taniec, piosenka aktorska)
 • sztuk wizualnych (w tym architektura, rzeźba, fotografia, rękodzieło artystyczne)
 • filmu;
 • literatury;
 • zarządzania kulturą oraz organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych
  i artystycznych;
 • intermediów, projektów interdyscyplinarnych i z wykorzystaniem nowych technologii;
 • opieki nad zabytkami.

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę.

Wnioski o przyznawanie Stypendium mogą składać osoby fizyczne – kandydaci
do otrzymania Stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie prawni. Formularz powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształceniu kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego / kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • dokumentacja twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, płyty CD i DVD;
 • Kopia dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie
  o ukończeniu studiów/ zaświadczenie o byciu uczniem/studentem – w przypadku absolwentów i uczniów/ studentów szkół i uczelni artystycznych;
 • Rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, związku twórczego lub innej organizacji z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym;
 • Dodatkowa opinia ze szkoły/ uczelni - w przypadku studentów i uczniów;
 • Zdjęcie;
 • Oświadczenie składane dla celów podatkowych - załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1751/2014 z dnia 25 czerwca 2014.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych.

Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa”.

Więcej informacji o Stypendium Twórczym Miasta Krakowa można znaleźć pod adresem http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=119.

Przypomnijmy, że Stypendia Twórcze Miasta Krakowa przyznawane są od 1994 roku. Wsparcie od Samorządu Krakowa otrzymało kilkuset artystów między innymi Marta Bizoń, Grzegorz Jarzyna, Magdalena Cielecka Małgorzata Szumowska Sonia Bohosiewicz i Piotr Orzechowski.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także