Dotacje na koniec kadencji

Wraz z końcówką kadencji, prace swoje kończą również komisje rady miasta. Na ostatnim, posiedzeniu zebrała się Komisja Kultury i Ochrony Zabytków.

Dotacje na koniec kadencji
Fot. Magiczny Kraków

Radni, pochylając się nad pierwszym z procedowanych projektów uchwał, zgodzili się przede wszystkim na zwiększenie dotacji miejskim instytucjom kultury. Dotacje dla w sumie 21 instytucji przeznaczone będą na różnorakie cele. Od artystycznych po remontowe. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - druk nr 3302.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa - druk nr 3303.

Na koniec komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XCV/2482/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności - druk nr 3304.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także