Komunikat archiwalny

Planujemy „Kleparz”

Gotowy jest już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz”. Dokument obejmuje blisko 80 hektarów, a prace nad nim trwają od 2016 r. Teraz czas na uwagi mieszkańców.

Planujemy „Kleparz”
Fot. bip.krakow.pl

Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazu miejskiego. Ma charakter ochronny i porządkujący. Jest ważny dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta”.

Dzielnice śródmiejskie tj. Kleparz skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i wysoka jakość programu usługowego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją będzie dostępny do wglądu do 18 czerwca (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4, a także na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 10.00 – 12.00
  • wtorki: 13.00 – 15.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 6 czerwca w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w sali portretowej o godz. 16.00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także