Wniosek o udzielenie absolutorium

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię dla wykonania budżetu za 2018 rok oraz postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za rok 2018.

Wniosek o udzielenie absolutorium
Fot. pixabay.com

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 6 czerwca stawili się Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik Miasta Krakowa, a także przedstawiciele wydziałów oraz jednostek miejskich. Posiedzenie komisji prowadził jej przewodniczący Wojciech Krzysztonek i to on w telegraficznym skrócie przedstawił najważniejsze dane statystyczne, związane z wykonaniem budżetu miasta Krakowa za 2018 r.

Miasto osiągnęło dochody w wysokości  5 mld 307 mln zł (99,2 proc. planu), bieżące dochody zrealizowano na poziomie 5 mld 100 mln zł (101 proc. planu), dochody majątkowe wyniosły 206 mln zł (69 proc. planu), natomiast przychody - 638 mln zł. Wydatki w 2018 roku osiągnęły poziom 5 mld 572 mln zł (95,7 proc. planu), wydatki, w tym wydatki bieżące wyniosły 4 mld 779 mln zł (97,9 proc. planu), wydatki majątkowe zrealizowane były na poziomie 793 mln 442 tys. zł (84,44 proc. planu), rozchody wyniosły 149 mln zł (99,9 proc. planu). Zadłużenie miasta na koniec 2018 roku wyniosło 2 mld 549 mln zł, deficyt był niższy niż planowano i wyniósł 265 mln zł (55,88 proc. planu), a nadwyżka operacyjna osiągnęła poziom 321 mln zł i była wyższa od nadwyżki z zeszłego roku o 14 mln zł.

Opinię o wykonaniu budżetu radni z Komisji Rewizyjnej wydają na podstawie kilku dokumentów. Są to: sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek miejskich za 2018 rok, informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2018 roku oraz sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Biegły rewident ocenił, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Gminy Miejskiej Kraków na 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, a także zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 oraz informacja o stanie mienia komunalnego otrzymały pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Komisja rewizyjna do prac nad analizą dokumentów powołała dwa zespoły robocze. Pierwszy, któremu przewodniczył radny Wojciech Krzysztonek, sprawdził wykonanie budżetu, natomiast drugi dokonał analizy w obszarze finansów. Kierował nim radny Adam Migdał. Oba zespoły wydały pozytywną opinię do sprawozdań oraz wykonania budżetu, a także postanowiły zawnioskować do komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Krakowa za rok 2018.

– Zespół, którym kierowałem dokonał szczegółowej analizy zadań wykonanych w 2018 roku. Niepokojącym nas elementem były zadania inwestycyjne, szczególnie wykonanie zdań majątkowych na poziomie 84 proc. Komisja wystąpiła o dodatkowe wyjaśnienia do dyrektorów wydziałów i jednostek miejskich. Otrzymane wyjaśnienia były szczegółowe i satysfakcjonujące. Wynikało z nich, że niższe wykonanie budżetu w tym zakresie było spowodowane czynnikami o charakterze obiektywnym, takimi jak problemy z przetargami oraz problemy z uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji związanych z procesem inwestycyjnym – tłumaczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Krzysztonek.

Radni z Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu miasta Krakowa za 2018 rok i przyjęli wniosek w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za rok 2018.

Na kolejnym posiedzeniu Komisji radni zadecydują o przyjęciu projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018, a także w sprawie przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium za rok 2018 dla Prezydenta Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także