Komunikat archiwalny

Wybory parlamentarne w Krakowie

Dziś odbywają się wybory do Sejmu i Senatu RP. Lokale wyborcze w Krakowie są czynne w godz. 7.00–21.00.

Wybory parlamentarne w Krakowie
Fot. Magiczny Kraków

Prawo udziału w głosowaniu w Krakowie ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Każdy wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy, lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, iż wszystkie osoby, które do 8 października złożyły prawidłowo uzupełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców zostaną wpisane na listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w niedzielę, 13 października.

Zgodnie z art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego, prezydent Krakowa ma 5 dni na wydanie decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców, więc wyborcy, którzy złożyli wniosek po 6 października mogą nie zostać wpisani do rejestru wyborców, a tym samym – nie będą ujęci na liście wyborców uprawnionych do głosowania w nadchodzących wyborach.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają wyborcy, którzy zostali ujęci w spisie wyborców w Krakowie do 11 października.

Wyborcy z niepełnosprawnościami:

Wyborca z niepełnosprawnościami może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek należało złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa do 11 października.

Wyborca z niepełnosprawnościami może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy z niepełnosprawnościami, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych.

Zapisy są przyjmowane w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 21.00 pod numerami telefonów: 12 616 52 83, 12 616 52 78.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.krakow.pl w zakładce Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu – 12 616 14 62.

Zobacz także:

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także