Komunikat archiwalny

Nowe plany w nowym roku

Radni z Komisji Planowania i Ochrony Środowiska rozpoczęli rok od zapoznania się z dwoma planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Stradom” i „Kostrze”.

Nowe plany w nowym roku
Fot. bip.krakow.pl

Według projektodawców celem planu obszaru „Stradom” jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego umożliwiających ochronę i prawidłowe kształtowanie dziedzictwa miejskiego fragmentu obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz części Strefy Buforowej tego obszaru, w tym:

1) ochronę historycznego krajobrazu miejskiego, w tym układów urbanistycznych oraz zabytkowych zespołów i obiektów;

2) ochronę sylwety Wzgórza Wawelskiego oraz Śródmieścia w obrębie Starego Miasta, Stradomia i Kazimierza oraz Wesołej;

3) utrzymanie istniejących funkcji obszaru;

4) wykluczenie form zagospodarowania obniżających wartość istniejących zasobów środowiska kulturowego, itp.

Projekt był dwukrotnie zmieniany ze względu na liczne uwagi mieszkańców. Po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz konsultacjach, pojawiło się 77 uwag do planu, które zostały rozpatrzone i wprowadzone do planu, co spowodowało konieczność ponowienia procedury planistycznej. Podobnie było po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu. Wówczas pojawiło się aż 160 uwag, które zostały wprowadzone do projektu. W trakcie trzeciego wyłożenia pojawiło się 6 uwag, jednak sposób ich rozpatrzenia nie wymagał ponowienia procedury planistycznej. Radni jedynie dokładnie zapoznali się z planem, natomiast opinię Komisja wyda dopiero podczas kolejnego posiedzenia.

Pozytywną opinie natomiast otrzymał plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze”. Obejmuje on obszar wynoszący 107,4 ha.

Charakteryzuje się typową podmiejską zabudową o niskiej intensywności, którą stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Niektórym budynkom towarzyszą garaże i obiekty gospodarcze, w tym takie, jak stodoły, szopy, wiaty. Zabudowa ta sukcesywnie jest dogęszczana, powstają nowe budynki mieszkalne jednorodzinne, w tym również w układzie szeregowym i bliźniaczym, występująca w skupieniach tworzących małe, często ogrodzone osiedla. Dlatego, powstanie planu pozwoli na usystematyzowanie zabudowy, jak również stworzenie infrastruktury osiedlowej.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także